JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2023

Predlog proračuna
2023
Potek javne razprave:
 
dne 24. 1. 2023 je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju, na svoji 2. redni seji sprejel Predlog Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 v prvi obravnavi in ga daje v javno razpravo. 
 
V skladu s 83. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 15/2016, 16/2017-sprem.), je gradivo Predloga Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 dano v javno razpravo na spletni strani Občine Miklavž na Dravskem polju petnajst (15) dni. Predlog odloka je v priloženem dokumentu.
 
V okviru javne razprave lahko k predlaganemu aktu javnost poda pripombe in predloge. Pripombe se lahko posredujejo pisno ali po elektronski pošti na Občino Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju oziroma na e-naslov obcina.miklavz@miklavz.si. Informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Miklavž na Dravskem polju v času uradnih ur - vsak ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.
 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razprave, to je 8. 2. 2023.